NGHỊ QUYẾT 106/NQ-CP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ Đ/V HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ TÀI TRỢ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19
logo

NGHỊ QUYẾT 106 /NQ-CP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ Đ/V HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ TÀI TRỢ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19 

1. Đối tượng được tài trợ là: Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh-TP, Uỷ ban MTTQ VN tham gia công tác phòng chống dịch
2. Quy trình:
B1: Giao cho BYT, UBND, MTTQ ban hành văn bản phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa tài trợ
B2: Hải quan căn cứ văn bản phê duyệt này -> không thu thuế NK, thuế VAT
B3: BTC hướng dẫn hồ sơ Hải quan NK HH để tài trợ phòng, chống dịch Covid.
3. Lưu ý:
- Các TH HH đã NK để tài trợ phục vụ phòng chống dịch trước khi Nghị quyết có hiệu lực -> được xử lý số thuế NK, VAT đã nộp thừa
- AD đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid của cơ quan thẩm quyền.

 

TIN MỚI NHẤT

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI
NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ

CỘNG ĐỒNG