NGHỊ QUYẾT 106/NQ-CP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ Đ/V HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ TÀI TRỢ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19
logo

NGHỊ QUYẾT 106 /NQ-CP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ Đ/V HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ TÀI TRỢ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19 

1. Đối tượng được tài trợ là: Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh-TP, Uỷ ban MTTQ VN tham gia công tác phòng chống dịch
2. Quy trình:
B1: Giao cho BYT, UBND, MTTQ ban hành văn bản phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa tài trợ
B2: Hải quan căn cứ văn bản phê duyệt này -> không thu thuế NK, thuế VAT
B3: BTC hướng dẫn hồ sơ Hải quan NK HH để tài trợ phòng, chống dịch Covid.
3. Lưu ý:
- Các TH HH đã NK để tài trợ phục vụ phòng chống dịch trước khi Nghị quyết có hiệu lực -> được xử lý số thuế NK, VAT đã nộp thừa
- AD đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid của cơ quan thẩm quyền.

 

CỘNG ĐỒNG